ยินดีต้อนรับสู่ โครงการ The Green Island Project Koh Samui Thailand
 
 

 

เป้าหมาย ของโครงการ The Green Island Project

    เพื่อเป็นการวัดและติดตามผลตามระดับความยากง่ายและความร้ายแรงของ ลักษณะงานการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องใช้เวลา และมีความต่อ เนื่องในการดำเนินงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล ในการพิจารณากำหนด นโยบายและ แนวทาง จำต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ที่สำคัญอย่างอื่นที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้องเป็น ตัวแปรในช่วง 10 ปี แบ่ออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะ เริ่มต้น ระยะติดตามผล และ ระยะควบคุมและพัฒนา

        

  แผนงานระยะสั้น  จะมีกำหนดเวลาของการดำเนินโครงการต่างๆมีมีระยะเวลา                        ภายใน 3 ปี
  แผนงานระยะปานกลาง จะมีกำหนดเวลาของการดำเนินโครงการต่างๆมีมีระยะ                        เวลาภายใน 5 ปี
  แผนงานระยะยาว   จะมีกำหนดเวลาของการดำเนินโครงการต่างๆมีมีระยะเวลา                         ภายใน 10 ปี ในแต่ละแผนงานจะประกอบด้วยการ                         ตั้งเป้าหมาย การติดตามผล และการวัดผล

 

เทศบาลเมืองเกาะสมุย
Amazing Thailand
The green island
ททท
7 Green.
 

 


Free Web Hosting